Měření, testování a analýzy

TATRA METALURGIE a. s. disponuje vlastní laboratoří a technickým zázemím pro rozměrovou kontrolu a tyto služby nabízí nejen v rámci skupiny TATRA, ale řadě průmyslových podniků v kraji. Laboratoře a zkušebny jsou zkušební laboratoří č. 1712, akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Laboratoře a zkušebny TM a. s. jsou dále členy Sdružení českých zkušeben a laboratoří, z. s. a jsou oprávněni používat označení - s činností uznanou SČZL/CTLA. Laboratoře a zkušebny se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnání a také díky dlouhé tradici nabízí zákazníkům jistotu profesionálních služeb.

Mechanická zkušebna

Zajišťujeme  výkon  standardních  mechanických  zkoušek,  a  to  včetně  přípravy  zkušebních těles z dodaných výrobků.

Standardně realizované zkoušky: 

  • Zkouška tahem dle EN ISO 6892-1

  • Zkouška rázem v ohybu na Charpyho kladivě za okolní i snížené teploty dle ISO 148-1

  • Zkouška tvrdosti dle Brinella dle EN ISO 6506-1

  • Zkouška tvrdosti dle Vickerse dle EN ISO 6507-1

  • Zkouška tvrdosti dle Rockwella dle EN ISO 6508-1

Tyto zkoušky běžně realizujeme na litých i tvářených materiálech, železných i neželezných kovech

Měření
Měření

Metalografie

Pro  metalografické  rozbory  a  analýzy  používáme  klasickou  optickou  mikroskopii,  výstupy zaznamenáváme v digitální formě. Standardně provádíme zkoušky mikro a makrostruktury, např. Baumannův otisk, makrolept kyselinou dusičnou, hodnocení procenta fází, velikosti zrna i mikročistoty dle národních i mezinárodních norem.

 

 

Chemická laboratoř 

Analýzu  chemického  složení  kovových  materiálů  standardně  realizujeme  pomocí  atomové emisní spektrometrie. Jsme vybaveni 2 spektrometry, které využívají analýzu spektra jiskry z plochy  testovaného  materiálu  a  poskytují  tak  komplexní  prvkovou  analýzu  testovaného materiálu. Mimo této optické emisní spektrometrie využíváme pro přesnou analýzu uhlíku a síry spalovací metodu a jsme schopni poskytnout pro tyto prvky ještě vyšší spolehlivost než standardně poskytují emisní spektrometry.

Měření
Měření

Nedestruktivní zkoušení

Defektoskopie  tvoří  přirozenou  součást  provozních  zkoušek.  Zabýváme  se  především metodami  MT,  UT,  RT,  tj.  metodou  magnetickou  práškovou,  kontrolou  ultrazvukem  a metodou  radiografickou.  Magnetickou  práškovou  metodu  realizujeme  na  stacionárních přístrojích i přenosném zařízení, ultrazvuk pak pomocí přenosného přístroje a pro rentgen jsme  vybaveni  moderní  rentgenovou  lampou,  kterou  provozujeme  na  stacionárním pracovišti v prostorách firmy.

Měření

Oblast měření je typickou oblastí kontroly kvality ve společnosti TATRA METALURGIE, a.s. Využíváme  konvenční  manuální  měřidla  délek,  tvaru  a  úhlů.  Mimo  to  jsme  vybaveni  2 mobilními 3D měřidly a 1 stacinonárním 3D zařízením. Ve velké přesnosti jsme schopni nejen vyhodnotit  délkové  a  úhlové  charakteristiky,  ale  zejména  dokážeme  scannovat  tvar  a porovnat jej s 3D modelem při grafickém vyjádření odchylek nominálního tvaru.

Měření